Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Uczniowie, Rodzice

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 156 tel. 42 636-91-02, e-mail: centrum.lodz@wp.pl

2. W SCPW „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: aga7519@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w SCPW „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej.

4. Regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to;

 • art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900).

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.)

 • Np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej, w kronice szkolnej czy też w gablotach szkolnych SCPW „Centrum”.

6. W przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w SCPW „Centrum” podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym. 

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

8. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Łodzi. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 14 dni.

9. W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych

 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem

10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 • dobrowolne –  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021