Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

Kontrakt

Normy postępowania w "Centrum"

 1. Podopieczni oraz rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać w „Centrum” pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków oraz innych środków zmieniających świadomość.

 2. Na terenie „Centrum” obowiązuje zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec siebie i innych osób oraz nakaz kulturalnego zachowania.

 3. Wszyscy mają obowiązek dbać o wspólny majątek placówki.

 4. Podopieczny „Centrum” i rodzic/opiekun prawny podpisują z wychowawcą klasy/grupy kontrakt.

 5. Podopieczni będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyku lub pod wpływem innych środków odurzających, itp. nie zostaną wpuszczeni do placówki. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki i powrót do domu.

 6. Kadra ma prawo zobowiązać ucznia/podopiecznego do podjęcia przez niego leczenia odwykowego w placówce leczniczej dla nieletnich.

 7. Za przebywanie na terenie placówki pod wpływem alkoholu lub środków odurzających dyrektor ma prawo relegować podopiecznego z placówki.

Warunki kontraktu

Uczeń/podopieczny "Centrum" ma obowiązek:

 1. Przestrzegać statutu, regulaminów obowiązujących w placówce oraz przepisów BHP i P-POŻ.

 2. Brać udział w zajęciach lekcyjnych i innych zajęciach organizowanych w placówce. Nieobecności na zajęciach muszą być bezwzględnie usprawiedliwiane. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić wychowawcę o nieobecności dziecka w szkole w ciągu 7 dni. Rodzic/opiekun prawny może usprawiedliwić do 20% nieobecność w skali miesiąca. Dłuższe nieobecności muszą być potwierdzone zwolnieniem lekarskim. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych podopieczny może być skreślony z listy uczniów/podopiecznych bez zwrotu wpłaconych kwot.

 3. Informować rodziców, kuratorów prawnych o spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych.

 4. Uczestniczyć w sprzątaniu placówki lub wnosić opłaty w wysokości 30 zł miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca w razie odmowy wykonywania prac porządkowych na rzecz placówki. W przypadku nie zastosowania się do powyższego wychowawca zobowiązany jest do obniżenia oceny końcowej z zachowania, może też wnioskować o skreślenie z listy uczniów/podopiecznych.

 5. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów. W razie nieprzestrzegania w/w zakazu uczeń zobowiązany jest do sprzątania po skończonych zajęciach pomieszczenia, w którym palił papierosy lub do wykonywania poleceń wydanych przez wychowawcę, np. sprzątanie terenu wokół budynku placówki. Papierosy lub e-papierosy nie mogą znajdować się w trakcie zajęć na stoliku/ławce szkolnej. Uczeń/podopieczny, który nie przestrzega tego punktu kontraktu ma bezwzględny obowiązek oddać papierosy lub e-papierosy do depozytu do czasu zakończenia zajęć w danym dniu.

 6. Przestrzegać zakazu: wnoszenia na teren placówki przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie ciała swojego lub innych osób oraz przyprowadzania zwierząt. Ponadto zabrania się wnoszenia na teren „Centrum” mp3, tabletów, itp. oraz szalików i czapek klubowych, zapałek, zapalniczek, środków odurzających itp. Przedmioty te będą ulegały konfiskacie.

 7. W trakcie zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Telefon komórkowy nie może znajdować się na stoliku/ławce szkolnej, należy go wyłączyć i schować do plecaka lub kieszeni. Uczeń/podopieczny, który nie przestrzega tego punktu kontraktu ma bezwzględny obowiązek oddać telefon do depozytu do czasu zakończenia zajęć w danym dniu.

 8. Zmieniać obuwie na tekstylne o białych podeszwach. Rodzic zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w worek z tkaniny na obuwie. Uczeń, który nie zmieni obuwia zobowiązany jest po wejściu na teren szkoły uiścić opłatę w wysokości 10 zł lub wykonywać dodatkowe prace porządkowe na rzecz placówki.

 9. Na wezwanie pracownika „Centrum” okazać legitymację szkolną.

Uczeń/podopieczny "Centrum" ma prawo:

 1. Zdobywać wiedzę, rozwijać własną osobowość, otrzymać pomoc pedagogiczno – psychologiczną i prawną.

 2. Podopieczny będący w trudnej sytuacji życiowej oraz w przypadkach losowych może podpisać indywidualny kontrakt na warunkach wynegocjowanych z wychowawcą.

 3. Uzyskać zaświadczenie o uczęszczaniu do „Centrum”, które zostanie wydane z wpisaniem faktycznej frekwencji. Dyrektor ma prawo nie wydać zaświadczenia w przypadku nie realizowania obowiązku szkolnego, nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia/podopiecznego przekraczających 50%. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić się do dyrektora w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.

 4. Uzyskać duplikat legitymacji po uzasadnieniu konieczności ponownego wystawienia dokumentu. W przypadku kradzieży legitymacji szkolnej można uzyskać jej duplikat po złożeniu podania z załącznikami i wniesieniu opłat w wysokości zgodnej  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia:

 1. Mają obowiązek utrzymywać stały kontakt z kadrą pedagogiczno – wychowawczą „Centrum”, uczestnicząc w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych i szkoleniach raz w miesiącu.

 2. Mają obowiązek pokrywać koszty stwierdzonej szkody w przypadku dokonania przez ucznia/podopiecznego zniszczeń lub kradzieży na terenie placówki. W sytuacji dokonania zniszczenia mienia szkolnego przez ucznia/podopiecznego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy w ciągu 14 dni. W razie nie pokrycia kosztów naprawy podopieczny może zostać skreślony z listy uczniów/podopiecznych „Centrum”, a w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych wszczęte zostanie postępowanie przewidziane w kodeksie cywilnym. Koszty naprawy zniszczeń dokonanych bez ustalenia winnych ponosi grupa/klasa.

 3. Mają prawo do korzystania z porad psychologa i pedagoga w zakresie ukierunkowania procesu rozwoju i wychowania dziecka oraz do pomocy prawnej.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do SCP-W „Centrum” zobowiązani są do jednorazowej (rocznej) wpłaty do kasy „Centrum” kwoty: 150 zł w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz 200 zł w Liceum Ogólnokształcącym. Jest to wpłata na cele statutowe placówki – a w szczególności dotyczy wyprawki szkolnej.

Ponadto każdy uczeń powinien posiadać zakupione we własnym zakresie zeszyt do każdego przedmiotu i długopis w kolorze czarnym.

Obok powyższego podkreślenia wymaga fakt, iż placówka nasza z własnych środków finansuje darmowe obiady codziennie podawane naszym podopiecznym.

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021