Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

O szkole

Koncepcja powołania Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum” powstała w 1988 roku. Autorką projektu była pani Zyta Jarzębowska.

Władze Łodzi 12 grudnia 1994 roku przekazały dla SCP-W „Centrum” budynek przy ul. Gdańskiej 156, który wymagał generalnego remontu (brakowało centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia, nie było też ścianek działowych, a okna i części stropów nadawały się do wymiany, elewacja straszyła zmurszałą i ruchomą cegłą). Nadzór nad remontem i modernizacją budynku nieodpłatnie prowadzili – Marek Golubiewski i Ryszard Jarzębowski.

Merytorycznie i duchowo w misji na rzecz dzieci wspierały założycieli placówki dwie uczelnie: Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki.

Organem założycielskim, a zarazem prowadzącym placówkę jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

„Centrum” z założenia ma spełniać cztery funkcje:

 • edukacyjną,

 • wychowawczą,

 • terapeutyczną,

 • socjalizacyjną z elementami resocjalizacji.

Zadaniem „Centrum” jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym podopiecznych, propagowanie społecznie akceptowanego stylu życia, stymulowanie i rozwój zainteresowań, wyzwalanie indywidualnej przedsiębiorczości i zaradności życiowej, a także powstrzymanie procesów demoralizacji, zapobieganie uzależnieniom, przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia, wspomaganie w budowie właściwego modelu życia rodzinnego oraz świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej i prawnej podopiecznym i ich rodzicom/opiekunom.

SCP-W „Centrum” jest przeznaczone dla uczniów w normie intelektualnej, wykazujących zaburzenia o charakterze nieagresywnym w stopniu utrudniającym naukę na tle:

 • specyficznych trudności w uczeniu się,

 • niepowodzeń edukacyjnych,

 • niewydolności wychowawczej i ekonomicznej rodzin,

 • trudności z przystosowaniem się do pracy w grupie,

 • braku umiejętności interpersonalnych,

 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • niedostosowania społecznego,

 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.

 

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021